முகப்பு
images/banners/slider/john3-16.jpg

தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்துகொள்ளுதல்

நீங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷந்தரியாமல், தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமுமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக, உங்கள் மனம் புதிதாகிறதினாலே மறுரூபமாகுங்கள் (ரோமர் 12:2)

தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்துக்கொள்ள கிறிஸ்தவர்கள் பயன்படுத்தும் தவறான வழிமுறைகள் என்ன? சரியான வழிமுறைகள் என்ன? தேவனுடைய வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள சித்தம் என்றால் என்ன என்பதை விளக்கி, ஒரு கிறிஸ்தவன் தேவனுடைய சித்தத்தை எப்படி அறிந்துக்கொள்ளுவது என்பதை விளக்கும் சிறந்த புத்தகம். புத்தகத்தைப் படிக்க...

தமிழாக்கம்: திரு.கோ.கண்ணன்

பின் தொடர்

Please subscribe here to recieve e-mail notifications of our new publications.